Search
Close this search box.

İki Kişi Bir Hisseye Girebilir mi?


Belli şartları taşıyan ve Hanefilere göre Kurban Bayramı’nın ilk üç günü, Şafiîlere göre ise dört günü içerisinde Allah rızası için kesilen hayvana ‘kurban’ denir.[1] Kurbanda asıl olan bir hayvanı sadece bir kişinin kesmesidir.[2] Ancak Allah Rasulü ﷺ büyükbaş hayvana yedi kişinin ortak olmasına müsade ettiğinden[3] dolayı inek ve deve gibi büyükbaş hayvanları yedi kişinin kesmesi istihsanen caizdir. Küçükbaş hayvanı ise ancak bir kişi kurban edebilir.[4]

Birden fazla kişi tarafından kesilecek kurbanda uygun olan, hayvanı almadan önce ortaklık kurmaktır. Bir kimsenin tek başına kesmek üzere aldığı büyükbaş bir kurbana sonradan başkalarını ortak etmesi mekruh olmakla birlikte caizdir.[5] Ancak fukaha, ortak olarak kesilen kurbanda ortaklardan birinin payının yedide birden daha az olması durumunda hepsinin kurbanının geçersiz olacağını ifade etmiştir.[6] Buna göre yedi hisseli bir hayvanın hisselerinden bir tanesine iki kişinin ortak olması caiz değildir. Hissedarlar her bir hisse için aynı miktarda para vermelidir. Hisselerden birinin ücretinin az olması caiz değildir.


[1] Fahruddîn Osman b. Ali ez-Zeyla’î, Tebyînu’l-Hakâik Şerhu Kenzi’d-Dakâik (Mısır: Dâru’l-Kitâbi’l-İslâmî, 1897), 6/2.
[2] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 4/81.
[3] Müslim, Hac, 16. (Hadis No: 1213)
[4] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî, 4/81.
[5] Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 9/526.
[6] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî, 4/81.

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

Taksitle Kurban Almak Caiz midir?

İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol