Search
Close this search box.

Bayram Namazından Önce Kurban Kesilebilir mi?


Kurban ibadetinin kişiye vacip olması da eda edilmesi de vaktinin girmesine bağlıdır. Kurban vakti ise Zilhicce Ayının 10’uncu günü fecrin doğuşuyla başlar. Ancak kurban bayramının kılınmasının gerekli olduğu bölgelerde kurban kesmek için kurban vaktinin girmesi gibi Kurban bayramı namazının da kılınması gerekir. Zira Allah Rasûlu ﷺ “Kim namazdan önce kurban kesmişse onu iade etsin.”[1] buyurmaktadır. Bu sebeple namazdan önce kurban kesen kişinin kurbanı geçerli olmaz. Ancak kurban bayramı namazının kılınmadığı şehir hükmünde olmayan yerlerde yaşayan kişiler bayram günü fecrin doğmasıyla kurbanlarını kesebilirler.[2]

Bayram namazı kılınan yerleşim yerlerinde İmam namazı bitirmeden bir Müslümanın aynı bölgede bulunan kurbanı kesilecek olsa kurban ibadeti geçerli olmaz. Fakat bayram hutbesinden önce kurban kesmekte bir beis yoktur.[3] Bir şehirde birden fazla yerde namaz kılınıyorsa kurban kesmek için hepsinde namazın bitmesini beklemek gerekmez. Birinde namazın bitmesi yeterlidir.[4]


[1] Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ (Beyrut: er-Risâletü’l-Âlemiyye, 1432), “Iydeyn”, 5.
[2] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2014), 5/341.
[3] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye, 5/341.
[4] Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’ (Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1327), 5/73.

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

Taksitle Kurban Almak Caiz midir?

İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol