Bayram Namazından Önce Kurban Kesilebilir mi?


Kurban ibadetinin kişiye vacip olması da eda edilmesi de vaktinin girmesine bağlıdır. Kurban vakti ise Zilhicce Ayının 10’uncu günü fecrin doğuşuyla başlar. Ancak kurban bayramının kılınmasının gerekli olduğu bölgelerde kurban kesmek için kurban vaktinin girmesi gibi Kurban bayramı namazının da kılınması gerekir. Zira Allah Rasûlu ﷺ “Kim namazdan önce kurban kesmişse onu iade etsin.”[1] buyurmaktadır. Bu sebeple namazdan önce kurban kesen kişinin kurbanı geçerli olmaz. Ancak kurban bayramı namazının kılınmadığı şehir hükmünde olmayan yerlerde yaşayan kişiler bayram günü fecrin doğmasıyla kurbanlarını kesebilirler.[2]

Bayram namazı kılınan yerleşim yerlerinde İmam namazı bitirmeden bir Müslümanın aynı bölgede bulunan kurbanı kesilecek olsa kurban ibadeti geçerli olmaz. Fakat bayram hutbesinden önce kurban kesmekte bir beis yoktur.[3] Bir şehirde birden fazla yerde namaz kılınıyorsa kurban kesmek için hepsinde namazın bitmesini beklemek gerekmez. Birinde namazın bitmesi yeterlidir.[4]


[1] Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ (Beyrut: er-Risâletü’l-Âlemiyye, 1432), “Iydeyn”, 5.
[2] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2014), 5/341.
[3] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye, 5/341.
[4] Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’ (Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1327), 5/73.

Başa dön tuşu
İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol