Kurbanlık Hayvanın Sütünden İstifade Edilebilir mi?


Kurbanlık hayvan kesilmeden önce yününden, sütünden istifade etmek; binek olarak kullanmak, üzerinde bir şey taşımak veya kiraya vermek caiz değildir.[1] Zira kurban olarak alınan veya kurban olarak kesileceği nezredilen bir hayvanın tüm parçaları kurban ibadeti için taayyün etmiş olur.[2] Bu sebeple kurban ibadeti eda edilmeden hayvanın herhangi bir cüz’ünden menfaat sağlanamaz. Aynı şekilde bu hayvan kurban vaktinden önce kesilirse etinden istifade edilemez.[3] Eğer kurbandan önce hayvanın sütü sağılır, yünü kırpılır veya kiraya verilir ise bu süt, yün veya kira ücreti tasadduk edilmelidir. Eğer binek olarak kullanılırsa hayvanın kıymetinden eksilen fiyat tasadduk edilmelidir.[4]

Kurban vaktinde eda edildikten sonra ibadet yerine geldiğinden dolayı  yün ve sütünden istifade edilebilir. [5]


[1] Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz el-Hüseynî ed-Dımaşkī İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-dürri’l-muḫtâr (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2015), 9/544.
[2] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Sind: el-Büşra, 2021), 4/89.
[3] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2014), 5/347.
[4] İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-dürri’l-muḫtâr, 9/544.
[5] el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî, 4/89.

Başa dön tuşu
İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol