Ortak Kesilen Kurbanda Göz Kararı Taksim Yapılabilir mi?


Hisseli bir kurbanda ortakların kaç kişi olduklarına bakılmaksızın her ortağın kurbanın her parçasında hakkı var kabul edilir. Kurban hisse sayısına göre eşit bir şekilde taksim edilerek, her hissedar diğer etlerdeki payı ile kendi payındaki diğer hissedarların hakkını değişmiş olur. Bu işlem karşılıklı mal değişimi olduğu için alışveriş akdi olarak değerlendirilir. Et, ribevi (faize konu olan) mallardan olduğundan kendi cinsi ile değişiminde tam bir eşitlik olmalıdır.[1] Bir taraftaki ziyade haksız kazanç hükmünde olduğundan faiz olarak değerlendirilir. Ancak eğer ribevi mallar farklı cins mallarla değiştirilirse eşitlik şartı kaybolur. Bu durumda sadece işlemin peşin yapılması yeterlidir.[2] Kurbana faiz bulaştırmamak için hisselere taksim edilecek et mutlaka tartılmalı, her hissedara eşit olacak şekilde paylaştırılmalıdır. Göz kararı paylaştırmak caiz değildir. Ancak etlerle birlikte paça, deri gibi farklı cinsler de paylaştırılıyorsa göz kararı hisselere ayırmak caizdir.[3] Zira bu durumda yapılan işlemi tashih etmek adına etler ile diğer cins mallar değiştirilmiş gibi kabul edilir.


[1] Ebû Bekr Alâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed es-Semerkandî, Tuḥfetü’l-fuḳahâʾ (İstanbul: Dâru’s-Semman, 2021), 2/29.
[2] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Sind: el-Büşra, 2021), 3/117.
[3] el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî, 4/81.

Başa dön tuşu
İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol