Hristiyan Bir Kasap Kurban Kesebilir mi?

Ehl-i kitabın kestikleri Müslümanlara helal kılınmıştır. Bu hususta Allah Teala şöyle buyurur: “Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helâldir; sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir.”[1] Keserken Allah’ın ﷻ ismini zikretmeyi kasten terk etmedikçe[2] ehl-i kitabın kestiklerinin helal olduğu hususunda fukaha icmâ etmiştir.[3] Ancak udhiyyede(kurban bayramında kesilen kurban) ibadet yönü ağır bastığından ve Müslüman olmaması cihetiyle Ehl-i kitabın ibadete ehil olmamasından dolayı kurban bayramında kesilen hayvanların ehl-i kitap tarafından kesilmesi mekruh görülmüştür.[4] Buna göre imkan varsa Müslüman kasap bulmak en uygun olandır. Bulunamadığı taktirde ehl-i kitap bir kasabın kesmesi de caizdir. Ancak mecusi, müşrik, ateist, deist gibi putperest veya herhangi bir dine inanmayan kimselerin kestiği kurban geçersiz olacağı gibi etinin yenmesi de caiz değildir.[5]


[1] Maide, 5/5.
[2] Alâuddîn Muhammed b. Ahmed es-Semerkandî, Tuhfetu’l-Fukahâ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1994), 3/71.
[3] Bkz. Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī, Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azîm (Dâru Taybe, 1999), 3/40.
[4] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 4/89.
[5] Bkz. Alâuddîn Muhammed b. Ahmed es-Semerkandî, Tuhfetu’l-Fukahâ, 3/71.

Başa dön tuşu
İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol