Search
Close this search box.

Hristiyan Bir Kasap Kurban Kesebilir mi?

Ehl-i kitabın kestikleri Müslümanlara helal kılınmıştır. Bu hususta Allah Teala şöyle buyurur: “Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helâldir; sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir.”[1] Keserken Allah’ın ﷻ ismini zikretmeyi kasten terk etmedikçe[2] ehl-i kitabın kestiklerinin helal olduğu hususunda fukaha icmâ etmiştir.[3] Ancak udhiyyede(kurban bayramında kesilen kurban) ibadet yönü ağır bastığından ve Müslüman olmaması cihetiyle Ehl-i kitabın ibadete ehil olmamasından dolayı kurban bayramında kesilen hayvanların ehl-i kitap tarafından kesilmesi mekruh görülmüştür.[4] Buna göre imkan varsa Müslüman kasap bulmak en uygun olandır. Bulunamadığı taktirde ehl-i kitap bir kasabın kesmesi de caizdir. Ancak mecusi, müşrik, ateist, deist gibi putperest veya herhangi bir dine inanmayan kimselerin kestiği kurban geçersiz olacağı gibi etinin yenmesi de caiz değildir.[5]


[1] Maide, 5/5.
[2] Alâuddîn Muhammed b. Ahmed es-Semerkandî, Tuhfetu’l-Fukahâ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1994), 3/71.
[3] Bkz. Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī, Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azîm (Dâru Taybe, 1999), 3/40.
[4] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 4/89.
[5] Bkz. Alâuddîn Muhammed b. Ahmed es-Semerkandî, Tuhfetu’l-Fukahâ, 3/71.

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

Taksitle Kurban Almak Caiz midir?

İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol