Kurban Bayramının Hangi Günlerinde Kurban Kesilir?


Kurban bayramı Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13’üncü günleri olmak üzere dört gündür. Bu günlerden ilk güne nahr, son üç güne teşrik günleri denir. Ancak bu dört günün hangilerinde kurbanın kesilebileceği noktasında fukaha ihtilaf etmiştir. Hanefi mezhebine göre Zilhicce’nin 10’u olan ilk günü fecrin doğuşundan üçüncü gün güneşin batışına kadar kurban kesilebilir. Buna göre kurban kesimi bayramın ilk üç günüdür. Hanefilerin delili Hz. Ali ve Hz. Abdullah b. Ömer’in naklettiği şu rivayettir, “Kurban, bayramın ilk günüyle beraber sonraki iki gündür.”[1]. Başka sahabilerden de “Kurban günleri üç gündür.” şeklinde rivayetler nakledilmektedir.

Şafii mezhebine göre ise kurban kesilebilecek günler dört gündür. Dördüncü gün akşam vaktinin girmesiyle bu vakit sonra erer. Bu noktada Şafiler, Cübeyr b. Mut’im’in “Teşrik günlerinin hepsinde kurban kesilir.” rivayetini delil olarak kullanmışlardır.[2]


[1]     Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes el-Asbahî İmam Mâlik, el-Muvaṭṭaʾ (Birleşik Arap Emirlikleri: Müessesetü Zâyid b. Sultan, 2004), 3/695.
[2]     Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 2014), 7/67.

Başa dön tuşu
İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol