Search
Close this search box.

Kurban Satın Alan Kişi Daha Sonra Hisselerini Satabilir mi?

Kurbanda esas olan hayvanın kanını akıtmaktır.[1] Kan akıtmak ise bölünebilecek bir ameliye olmadığından dolayı ortak olarak yapılması mümkün değildir. Buna göre büyük baş hayvan dahi olsa kurbanda ortaklığın caiz olmaması gerekir. Ancak Allah Rasulü’nün ﷺ büyükbaş hayvanda yedi kişinin ortak olmasına müsade etmesinden[2] hareketle kıyas terkedilmiş ve hadis-i şerifle amel edilerek büyükbaş hayvanda ortaklığın caiz olduğu ifade edilmiştir.[3]

Kurban satın alan kişi o hayvanı ibadet için hazırladığından ibadete mevzu olan bir hayvana sonradan başkalarını ortak etmek görünüş itibariyle ibadetin içerisine mali bir çıkar karıştırmak ve ibadetten bir nevi yüz çevirmek gibi olacağından kıyasa göre caiz değildir. Nitekim İmam Züfer’in görüşü de bu şekildedir. Ancak diğer fakihler; kişinin kurban pazarında gezerken güzel bir hayvan bulup onu kaçırmak istememesi, bir daha uygun fiyata benzer bir hayvan bulamama ihtimali gibi durumlardan dolayı kişinin hayvanı evvela kendisi için alıp daha sonra başkalarını ortak etmesinin bazen ihtiyaç haline gelebileceğini ifade etmiş ve zengin olan kimse için istihsanen bu işleme cevaz vermiştir.[4] Buna göre ortak olarak kesilecek kurbanda uygun olan, hayvanı almadan önce ortakları tespit etmektir. Lakin sonradan başkalarını ortak etmek de mekruh olmakla birlikte caizdir.[5] Bazı alimler hayvanı tek başına satın alan kişinin, ortaklardan aldığı parayı tasadduk etmesi gerektiğini de söylemiştir.[6]

Nisap miktarı mala sahip olmayan(fakir) bir kimsenin kurban kesmek için hayvan satın alması ise bir açıdan nezir gibi olduğundan aldığı hayvanın tamamı, kurbanlık olarak teayyün eder(belirlenmiş olur). Bundan dolayı artık o hayvana başkalarını ortak edemez.[7] Ancak bu hususta zengin ve fakir ayrımı olmadığını söyleyen alimler de vardır.[8]


[1] Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 9/527.
[2] Müslim, Hac, 62. (Hadis No: 1318)
[3] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’ fi Tertîbi’ş-Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1986), 5/70.
[4] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 4/82.
[5] İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr, 9/526.
[6] Bkz. Heyet, el-Fetâvâ’l-Hindiyye(el-Fetâvâ’l-Alemgiriyye) (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2009), 5/351.
[7] Bkz. İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr, 9/526.
[8] Bkz. İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr, 9/527.

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

Taksitle Kurban Almak Caiz midir?

İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol