Ortaklardan Birinin Gayesi Et Yemek Olursa Kurban Geçersiz Olur mu?


Hanefilere göre kurban kesecek olan ortakların tamamının amacı bir ibadeti yerine getirmek olmalıdır. Örneğin ortaklardan biri udhiyye(kurban bayramında kesilmesi vacip olan kurban) diğeri akika bir başkası ise adak kurbanı için bir hayvana hissedar olsa da her birinin kurban şeklinin farklı olması kurbana bir zarar vermez. Çünkü her bir kurban bir şekliyle ibadettir. Önemli olan kurbanın ibadet için kesilmesidir. Ortaklardan birinin amacı ibadet değil de et biriktirmek olursa tümünün kurbanı geçersiz olur.[1]

Şafiilere göre ise, ortaklardan birinin amacının et yemek olması diğerlerinin kurbanına zarar vermez.[2]


[1] Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 4/87.
[2] Ebu Zekeriyya Muhyiddîn b. Şeref en-Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb (Kahire: İdâratu’-Tibâati’l-Münîriyye, 1928), 7/502.

Başa dön tuşu
İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol