Search
Close this search box.

Kurbanı Uyuşturarak Boğazlama Caiz mi?

İslam, bir hayvanın etinin helal olması için tezkiyeyi şart koşmuştur.[1] Tezkiye ise, -Hanefilere göre- hayvanın şah damarlarını, yemek ve soluk borusunu kesmek suretiyle kanını akıtmakla mümkündür.[2] Nitekim Allah Rasulü ﷺ şah damarları kesilmeden yapılan boğazlama işlemini yasaklamıştır.[3] Şafiilere göre ise, yemek ve soluk borusunun kesilmesi yeterlidir; şah damarlarının kesilmesi zorunlu değildir.[4] Kurbanlıkta önemli olan hayvanın kanının yukarıda ifade edildiği şekilde akıtılmasıdır. Bunun dışında herhangi bir şekilde ölen hayvan, -av gibi bazı zaruret halleri müstesna- meyte(leş) hükmünde olacağından etini yemek caiz değildir.[5]

Buna göre elektrik veya narkoz verilerek bayıltılan veya hareket kabiliyeti kısıtlanan bir hayvan daha sonra meşru yolla kesilir ve elektrik ya da narkozla değil de boğazlama ile öldüğü kesinleşirse tezkiye gerçekleşmiş olacağından yenmesi helaldir. Kurbana mani farklı bir durum söz konusu olmadığı müddetçe kurban ibadeti yerine gelmiş kabul edilir. Ancak hayvanın elektrik sebebiyle ölüp ölmediği tespit edilemez veya elektrikten öldüğü kesin bir şekilde bilinirse şerî tezkiye yerine gelmeden ölmüş olacağından veya en azından böyle bir ihtimalin varlığıyla şüphe oluşacağından, yenmesi helal olmaz. Ayrıca verilen elektriğin hayvanın kalbinde farklı bir etki yaptığı ve bundan dolayı içindeki kanın elektriksiz kesilene göre daha az boşaldığı gibi değerlendirmeler de mevcuttur. Bu durum her ne kadar hayvanın meyte/leş olmasını gerektirmese de içerisine şüphe karıştırmaktadır ve bu tür uygulamalardan uzak durmak en güzelidir.[6]


[1] Maide, 5/3.
[2] Fukaha, bunlardan hangilerinin kesilmesi gerektiği hususunda ihtilaf etmiştir. İmam-ı Azama göre üç tanesi, Ebu Yusuf’a göre yemek ve soluk borusuyla beraber şah damarlarından biri, İmam Muhammed’e göre ise her birinin çoğu kesilmelidir. (Bkz. Burhanuddîn el-Merğînânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Karaçî: Mektebtu’l-Büşrâ, 2021), 4/69.).
[3] Ebu Davud, Dahâyâ, 16,17 (Hadis No: 2826).
[4] Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Muhammed Habîb el-Basrî el-Mâverdî, el-Hâvî’l-Kebîr fi Fıkhi Mezhebi’l-İmam eş-Şâfiî (Şerhu Muhtasari’l-Müzenî) (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1999), 15/89.
[5] Maide, 5/3.
[6] Bkz. Muhammed Takî Osmânî, Ahkâmu’z-Zebâih (Karaçi: Mektebetu Câmiati Dâri’l-Ulûm, 2014), s. 44.

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

Taksitle Kurban Almak Caiz midir?

İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol