Search
Close this search box.

Kurbanlık Hayvanın Derisi Satılır mı?

Kurban kesildikten sonra etinden zengin olsun fakir olsun herkes yiyebilir.[1] Zira Allah Teâla şöyle buyurmuştur: “Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.”[2] Ancak kurban eti ve derisinin para karşılığı satımı caiz değildir.[3] Allah Rasûlu ﷺ şöyle buyurmuştur: “Kim kurban derisini satarsa onun kurbanı yoktur.”[4] Kurban kesildikten sonra kurbanın olmaması mümkün olmadığına göre bu hadisin deriyi satmaktan men için söylendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kurban derisinin satımı caiz değildir ve deri tasadduk edilmelidir. Ancak derinin satışı ile mülkiyet tahakkuk edeceğinden caiz olmamakla birlikte alışveriş geçerli olur. Satıcının aldığı parayı tasadduk etmesi gerekir.[5] Çünkü kurbet bedel olan paraya dönüşmüştür. Derinin para karşılığında satımı caiz olmadığı gibi buna kıyasen tüketilerek menfaat sağlanan yiyecek, tohum gibi mallarla değişimi de caiz değildir. Ancak derinin bir alet olarak kullanılması (kürk, seccade, matara vs.) ya da buna kıyasen deri ile kalıcı olan bir aletin takası caizdir.[6] Zira derinin kendisinden istifade etmek de bir haramlık olmadığı gibi bu şekilde istifade edilen bir malla takasında da bir beis yoktur. Zira karşılıklı değişilen bedeller aynı hükümdedir.[7]

Kurban eti de zikrettiğimiz hususlarda deri gibidir ve satılması caiz değildir, satılırsa elde edilen fiyatın tasadduk edilmesi gerekir. Ancak deride olduğu gibi kalıcı olan bir aletle değişimi caizdir.[8]


[1] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Sind: el-Büşra, 2021), 4/88.
[2] Hac 22/28.
[3] Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz el-Hüseynî ed-Dımaşkī İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-dürri’l-muḫtâr (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2015), 9/543.
[4] Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ʿale’ṣ-Ṣaḥîḥayn (Beyrut: Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1990), 2/422.
[5] el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî, 4/88.
[6] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2014), 5/347.
[7] el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî, 4/88.
[8] İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-dürri’l-muḫtâr, 9/543.

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

Taksitle Kurban Almak Caiz midir?

İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol