Geceleri Kurban Kesilebilir mi?


Bayram günleri içerisinde olmak şartıyla gece veya gündüz kurban kesilmesi ibadete bir zarar vermez. Bu gecelerden maksat Hanefilere göre 2. ve 3., Şafiilere göre 2., 3. ve 4. günün geceleridir. Zira kurban kesme vakti ilk gün fecrin doğuşuyla başladığı için gece henüz kurban vakti girmemiştir. Ancak toplu kesilen yerlerde kurbanların karışma ihtimali olması, kurbanın doğru kesilip kesilmediğinin tam belli olmaması gibi durumlar sebebiyle gece vakti kurban kesmek tenzihen[1] mekruh görülmüştür.[2] Bu tür problemlerin giderilmesi durumunda ise kerahet ortadan kalkar.


[1] Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz el-Hüseynî ed-Dımaşkī İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr ʿale’d-dürri’l-muḫtâr (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2015), 9/531.
[2] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Sind: el-Büşra, 2021), 4/83; Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 2014), 7/65.

Başa dön tuşu
İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol