Search
Close this search box.

Kurbanlık Hayvanların Yaşı?


Kurban ibadeti İslam tarafından belirlenmiş hayvanlar dışında, yenmesi helal olsa bile herhangi bir hayvanın kesilmesi ile eda edilemez. Kurban edilecek hayvan arapçada “أنعام/en’am” olarak ifade edilen hayvan cinslerinden olmalıdır. Zira  Allah Teala kurban ibadetini anlatırken “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar(en’am) üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.”[1] buyurarak İslam ümmeti ve diğer ümmetlere meşru kılınan kurban ibadetinin en’am cinsinden olan hayvanlar ile olacağını haber vermiştir. Allah Rasûlu’nün ﷺ de bu hayvanlar dışında bir hayvan ile kurban kestiği sabit değildir.

Kurbanlık hayvan olarak tayin edilen ve en’am adıyla isimlendirilen hayvanlar Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle dört farklı cinsin erkek ve dişisi olmak üzere sekiz tanedir. Bu cinsler koyun, keçi, inek ve devedir.[2] Camış da inek cinsine dahildir.[3] Kurban ibadeti bu hayvanlar dışında, yenmesi helal dahi olsa tavuk ve ceylan gibi evcil ya da yabani bir hayvanın boğazlanmasıyla eda edilemez.

En’am sınıfındaki hayvanların kurban olabilmeleri için koyunda bir, inekte iki, devede ise beş yaşını doldurmaları gerekir. Altı ayı doldurmuş bir koyun bir yaşında gibi gösteriyorsa bununla da kurban olur.[4] Belirlenen yaşlara ulaşmayan hayvanlar ile kurban ibadeti yerine getirilemez. Zira Allah Rasûlu ﷺ şöyle buyurmuştur: “Sadece müsinne olan hayvanı kurban edin. Ancak buna gücünüz yetmez ise koyundan ceze’a olanı kesin.”[5] Bu hadiste kurbanın sadece müsinne(yaşı uygun olan) hayvandan olabileceği ifade edilmektedir. Bu yaşın devede beş, inekte iki olması hususunda bir ihtilaf yoktur.[6] Ceze’a ifadesi ise mezhepler arasında farklı anlaşılmıştır. Hanefiler bu ifadeyi altı ay olarak yorumlarken Şafiiler ise bir sene olarak anlamıştır.[7] Bu ihtilafın sebebi ise Arapçadaki bazı dil farklılıklarıdır. Hadiste ceze’a olan bir koyunun sadece zorda kalma durumunda kurban edilebileceği ifade edilse de ulema bu emrin istihbab ifade ettiğini, dolayısıyla faziletli olan büyük yaştaki hayvanları kesmek olsa da yeterli büyüklükteki altı aylık[8] koyunun da zorluk olmadan da kurban edilebileceğini söylemişlerdir.[9] Altı aylık koyunun kurban edilebilme ruhsatına keçi dahil değildir.[10] Zira küçükbaş hayvanda genel kural bir yaşını dolduran koyunun kurban edileceği


[1] Hac 22/34.
[2] bk. En’âm 6/143-144.
[3] Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd b. Ahmed el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’ (Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1327), 5/69.
[4] Ebü’l-Hasen Burhânüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Abdilcelîl el-Fergānî el-Mergīnânî, el-Hidâye şerhu bidâyeti’l-mübtedî (Sind: el-Büşra, 2021), 4/86-87.
[5] Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2009), “Edahi”, 13.
[6] Ahmet Şebbir Osmanî – Muhammed Taki Osmani, Fethü’l-Mülhim bi Şerhi Sahîhi’l-İmâm Müslim (Dimeşk: Daru’l-Kalem, 2006), 3/314.
[7] Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 2014), 7/70.
[8] Hanefilere göre
[9] Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Minhâc fî şerḥi Ṣaḥîḥi Müslim b. el-Ḥaccâc (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2009), 13/119.
[10] Şebbir Osmanî – Taki Osmani, Fethü’l-Mülhim bi Şerhi Sahîhi’l-İmâm Müslim, 3/314.

Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler

Okulda, hayatta Allah’tan bahsetmenin yasaklandığı gün; Anadolu, Büyük Doğu Mimarı’nın öncülüğünde muazzam bir fikir ve hareket hamlesine şahit oluyordu. Yalnız başına bir Müslüman bütün küfür yobazlarına meydan okuyor, İslam...

LİSAN ÜZERİNE ALLAH BOYASI’NIN DÖKÜLMESİ: OSMANLICA 

Beş yaşında ilk tahsile İslam harfleriyle başlayan, icazet aldığında ise ibareyi Kahire’deki öğrenciler gibi okuyup-anlayan, İstanbul’da kaleme aldığı tefsiri, Şam’da, Mekke’de ders kitabı olarak okunan bir milletin yüz yıllık...

Şeddeli Yalan Yobazları

CHP Milletvekilinin “Külliyat Kız Okullarında öğrencilere Takdir yerine İslam’ın Kızına belgesi veriliyor.” şeklindeki iddiasının YALAN olduğunu Cumartesi günü mezkür okulda okuyan Kızımın TAKDİR BELGESİNİ yayımlayarak resmetmiştim. Ne var ki...

ANNE

ANNE I. İpekten daha narindi kalbin, Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince Sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa...

Kurban Sünnet mi Vacip mi?

Hanefi mezhebine göre Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmek vacip,[1][2] diğer üç mezhepte ise sünnettir.[3] Hanefi mezhebi bu hususta aşağıdaki delillerle istidlal etmektedir: Allah Teala, “Rabbin için namaz kıl ve...

Taksitle Kurban Almak Caiz midir?

İslam, satış akdinin şartlarına uyulması durumunda gerek peşin gerekse de vadeli(müeccel) satışı meşru kabul etmektedir.[1] Kurbanlık hayvan, Allah için kesilmesi cihetiyle bir ibadetin ikamesine vesile olurken, alışverişe konu olması...

İhsan ŞENOCAK YouTube Kanalına Abone Ol